ЧЛЕНОВЕ НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

2022/2023 учебна година

Лили  Томова, 7.а клас

Председател на УУС

Християн Брусев, 6.а клас

Зам.- председател на УУС

Нелина Бишева, 7.б клас

Секретар на УУС

Стефания Кьоровска, 6.б клас

Протоколчик на УУС

Членове
Николай Стоянов, 5.клас
Николай Димитров, 5.клас
Мартин Динев, 5. клас
Кристиян Димитров, 6.а клас
Жельо Желев, 6.а клас
Майа Кръстева, 6.б клас
Александър Костадинов, 6.б клас
Георки Петров, 7.а клас
Иван Михалев, 7.а клас
Калина Кавръкова, 7.б клас
Ивайло Лечев, 7.б клас
Column 1 Value 12

I. Общи положения

  1. Ученическият съвет (УС) на ОУ „Христо Ботев“ е доброволно, самоуправляващо се, демократично, нерелигиозно и политически независимо обединение.
  2. Ученическият съвет е орган на ученическото самоуправление, който дава възможност за публичност и гласност при изявяване интересите на учениците.
  1. Ученическия съвет спомага за организирането на конструктивен диалог с цел подобряването на взаимоотношенията ученик-ученик, ученикучител, ученик-ръководство.
  1. Ученическият съвет работи в съответствие с Конституцията на България, Закона за народната просвета, Закон за предучилищното и училищното образование, Правилник за устройството и вътрешния ред на училището и Устава на Ученическия съвет.

II. Цел и дейност

  1. Ученическият съвет стимулира учениците в посока изразяване на тяхната позиция и спомага за изграждането на отговорно гражданско поведение.
  1. Ученическият съвет работи за усъвършенстването на училищната среда и спомага за развитието на социалните и академичните умения на учениците.
  1. Ученическият съвет работи за популяризирането и развиването на ученическото самоуправление в училището, с цел пълноценно участие на учениците при взимане на решения, касаещи образователния процес и престоя им в училище.