Ние се стремим да предоставим на нашите ученици умения като изчислително мислене, решаване на проблеми, аналитично мислене, разсъждения, умения за дизайнерско мислене и креативност. и предприемачеството. Изследванията показват, че базираните на STEM роботизирани приложения за кодиране развиват тези умения.

Нашите учители ще съчетаят STEM подхода с областта на роботизираното кодиране и ще го интегрират в своята учебна програма. По този начин нашите ученици ще развият умения като дигитална компетентност, критично, изчислително мислене, решаване на проблеми и иновативно мислене. Нашите учители ще подготвят планове на уроци в зони за роботизирано кодиране. За да могат тези подготвени планове за уроци да бъдат приложени по най-ефективния начин в подобни учебни среди, ще бъдат извършени проучвания за подобряване и развитие.

В съответствие с предмета, целите и задачите на проекта са планирани две мобилности.
В първата мобилност нашите учители ще преминат курс в рамките на темата на проектa. Квалификациите и постиженията, придобити с приключването на мобилността ще бъдат предоставени на учителите в нашата институция.
Втората мобилност включва job-shadowing. В рамките на тази мобилност, чрез наблюдение на работното място,  нашите учители ще имат възможността да видят дигиталната образователна дейност и стратегия на училище в ЕС, различните  методи и техники и дейности, чрез които учениците придобиват умения за СТЕАМ дейности с кодиране и роботика.