* Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящите публикации не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

ОУ „Христо Ботев“, град Ахелой осъзнава нарастващата нужда на днешното общество от активни и толерантни граждани с широк кръгозор и отворени към света и към промените в него.

Затова направихме проучване на нуждите от обучение на нашите учители, насочено към стимулиране на значими промени в учебните програми и внедряване на иновации в училището. Анализът на резултатите от проучването показва, че необходимите области на обучение са следните:

– развитие и усъвършенстване на методологическите компетенции, особено в областта на ИКТ и модерните иновативни методи на преподаване, включително и екологично;

– придобиване на компетенции в изнасянето на учебно съдържание извън класната стая, на открито, което да балансира времето, прекарано в клас и пред компютъра;

– развитие на езиковите умения на преподавателите;

– развитие на междукултурните компетенции за интернационализация на институцията.

Целите на проекта бяха определени както следва:

– интернационализация на училището;

– насърчаване на преминаване от не-дигитално към дигитално училище;

– развитие на по-професионално и езиково компетентни служители, способни да насърчават иновативни стратегии за по-добра учебна програма и висококачествено преподаване;- насърчаване към придобиване на европейски сертификати за умения;

– създаване на устойчиви връзки с колеги и училища от цяла Европа за реализиране на по-мащабни и значими европейски проекти.

Избраните участници в мобилността са четирима млади, инициативни, някои с малък преподавателски стаж, други – вече утвърдили се в професията учители. Всички те взимат активно участие и в други международни проекти. Ето защо имат нужда да бъдат обучени в иновативни методи на преподаване, да подобрят ключовите си компетенции и умения за работа с ИКТ, което ще ни послужи за промяна към европейски облик на нашето училище, както и за сътрудничество в бъдещи международни проекти.