От учебната 2019/2020г. OУ „Христо Ботев“ има статут на иновативно училище. На тази страница ще публикуваме информация, за дейността на нашето училище по въвеждане на иновацията, както и за събития, свързани с нея.

 

 

 

С РЕШЕНИЕ № 523 на МС от 22.07.2021 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година, ОУ “ Христо Ботев“, гр. Ахелой отново е сред иновативните училища  на българия. През следващите две години учениците от 6. и 7. клас ще изучават “ Виртуална и добавена реалност“.

С РЕШЕНИЕ№ 479 от 5 август 2019 година за приемане на Списък на иновативните училища, на основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование,

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: Приема Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 година съгласно приложението.

С РЕШЕНИЕ № 584 от 20 август 2020 година за приемане на Списък на иновативните училища, на основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование,

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: Приема Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2020/2021 година съгласно приложението.

 

През учебната 2021 – 2022 г. се въведе иновативна дисциплина “ Виртуална и добавена реалност“ за учениците от 6. клас.

В иновацията са включени 18 ученици, обучавани от един преподавател. Предметът се изучава във факултативни часове два пъти седмично.

Учениците ще придобият умения за създаване на съдържание с добавена и виртуална реалност. Това ще стимулира интереса им към новите технологии и прилагането им в практически задачи. Те ще изявят своята креативност и изобретателност. Ще бъдат по-уверени и по-смели във вземането на решения. Ще умеят по-свободно да боравят с онлайн инструменти.Ще умеят да прилагат новите знания и умения в реалния свят. Това ще ги мотивира да учат, тъй като знаят, че уменията, които придобиват, ще бъдат реално приложими

НОВИНИ