От учебната 2019/2020г. OУ „Христо Ботев“ има статут на иновативно училище. На тази страница ще публикуваме информация, за дейността на нашето училище по въвеждане на иновацията, както и за събития, свързани с нея.

 

 

С РЕШЕНИЕ№ 479 от 5 август 2019 година за приемане на Списък на иновативните училища, на основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование,

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: Приема Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 година съгласно приложението.

С РЕШЕНИЕ № 584 от 20 август 2020 година за приемане на Списък на иновативните училища, на основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование,

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: Приема Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2020/2021 година съгласно приложението.


През учебната 2019 – 2020г. се въведе иновативна дисциплина “ Визуално програмиране“ за учениците от 4. и 5. клас.

В иновацията са включени 30 ученици, обучавани от двама преподаватели. Предметът се изучава във факултативни часове два пъти седмично.

С въвеждането на иновацията нашето училище заложи на учене, осигуряващо подготовка за живота. Провокирайки вродената детска любознателност ще подпомогнем усъвършенстването на логичното и аналитично мислене на учениците – умения за учене, полезни за всички учебни дисциплини.

В преподаването на дисциплината се използват нови методи като „учене чрез правене“ , който стимулира самостоятелност и творчество.

Учениците придобиват умения за работа във визуална среда; запознават се с конкретни понятия: код, конзола, променливи, параметри, функции, условни конструкции, масиви, индекси и др.

В края на обучението учениците ще умеят да работят в среда за визуално програмиране чрез изписване на код.


Иновативна паралелка – 4.клас с ръководител Лиляна Георгиева.